• Announcements

    • Jhondominic

      การตั้งกระทู้ให้ถูกวิธี และ มารยาทในการใช้บอร์ด   08/15/2016

      การตั้งกระทู้ที่ถูกวิธี 1. หัวข้อกระทู้หรือชื่อกระทู้ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาด้านในกระทู้ 2. อธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะถามอย่างละเอียด 3. ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ Script หรือระบบต่างๆ ถ่ายรูปหน้าต่าง cmd (หน้าจอดำๆ ตัวหนังสือเยอะๆ) มาแนบด้วยจะง่ายต่อผู้ให้คำตอบ 3.1 ไม่ว่าสอบถามเรื่องไหนถ้ามีภาพประกอบจะง่ายต่อผู้ตอบนะครับ *** การตั้งกระทู้อย่างถูกวิธีนั้นนอกจากได้รับคำตอบเร็วแล้วยังทำให้คนที่มาทีหลังหาข้อมูลได้สะดวกด้วย   มารยาทในการใช้บอร์ด 1. ไม่สอบถามปัญหาต่างๆ ใน Chatbox ของเว็บ 2. กรุณาอย่า แก้ไข กระทู้ที่ตัวเองตั้งถามแล้วได้คำตอบไป 3. ไม่ตอบโพสต์ด้วยข้อความมั่วๆ หรือ emoticons เพียงอย่างเดียว 4. ถ้าวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ได้ผลควรมาตอบโพสต์ไว้เป็นข้อมูลให้คนที่มาทีหลัง 5. หัดมีน้ำใจต่อกันและกัน 6. นำต้นฉบับไปดัดแปลงแล้วนำมาแจกกรุณาให้เครดิตเจ้าของผลงานด้วย 7. เมื่อท่านเป็นผู้ถามควรรอไม่ใช่เร่งให้ผู้อ่านตอบ 8. เคารพซึ่งกันและกัน

Lost Password

Enter your email address in the field below. Once you have submitted the form, you will receive an email asking for validation of this request. This email will also contain a link that you must click to set your new password.